Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko klobouk Destinační společnost Valašsko
logo Image%202@2x
Více

O sdruženíSdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (dále jen „SOMV“) bylo založeno zakladatelskou smlouvou dne 17. 12. 1999 následujícími 35 městy a obcemi – Vsetín, Bystřička, Francova Lhota, Halenkov, Horní Lideč, Hošťálková, Hovězí, Huslenky, Jablůnka, Janová, Karolinka, Kateřinice, Lačnov, Leskovec, Lidečko, Liptál, Lužná, Mikulůvka, Nový Hrozenkov, Pozděchov, Prlov, Pržno, Ratiboř, Růžďka, Seninka, Střelná, Študlov, Ústí, Malá Bystřice, Valašská Polanka, Valašská Senice, Valašské Příkazy, Velké Karlovice, Zděchov a Lhota u Vsetína a vzniklo dne 19. 1. 2000 zápisem dobrovolného svazku obcí do registru zájmových sdružení právnických osob.

SOMV bylo založeno za účelem koordinace postupů při řešení problémů týkajících se rozvoje samosprávy obcí, hospodářského, sociálního a kulturního života obcí a vztahu k orgánům státním správy a vyšších samosprávných celků. V roce 2017 byly aktivity SOMV rozšířeny o činnosti Destinační společnosti Valašsko. Od roku 2000 počet členů SOMV postupně narůstal s tím, že od 1. 7. 2020 má SOMV 53 členů – 6 měst, 1 městys a 46 obcí. Vnitřní organizace SOMV, práva povinnosti členů SOMV i volených orgánů SOMV se řídí Stanovami SOMV.

Název: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
Právní forma: dobrovolný svazek obcí
Sídlo: Svárov 1080, 755 01 Vsetín
Kancelář: Jasenická 1106, 755 01 Vsetín
IČ: 70238880
DIČ: CZ70238880
Bankovní spojení: 167020716/0300, ČSOB a.s., pobočka Vsetín
Telefon: 571 410 537
Web: www.mikroregion-vsetinsko.cz
Datová schránka: qrsau55

Charakteristika území SOMV 

Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (dále jen „SOMV") se nachází v severní části Zlínském kraje. Z celkového počtu 53 členských obcí spadá 49 obcí do okresu Vsetín a 4 obce do severovýchodní části okresu Zlín. Na severu sousedí SOMV s krajem Olomouckým a Moravskoslezským a na jihovýchodě se Slovenskou republikou.

Na území SOMV se rozprostírají Moravskoslezské Beskydy, Javorníky, Hostýnské vrchy, Vsetínské vrchy a Vizovická vrchovina a více než polovina území je zalesněná. Většinu oblasti odvodňuje řeka Bečva, kterou na horním toku tvoří Vsetínská a Rožnovská Bečva. Jejich povodí až po soutok u Valašského Meziříčí je vyhlášeno jako oblast přirozené akumulace vod. Na části území SOMV se rozkládá chráněná krajinná oblast Beskydy s původními pralesovitými porosty a výskytem vzácných karpatských druhů živočichů a rostlin. Podnebí je ovlivňováno velkou členitostí terénu a nachází se zde oblast mírně teplá a chladná. Horské louky a pastviny umožňuji specifické formy zemědělství. Oblast je chudá na nerostné bohatství.

Území SOMV je atraktivní turistickou oblastí nazývanou Valašsko, která nabízí krásnou přírodu, unikátní historické a kulturní památky a možnosti aktivního sportovního vyžití po celý rok – turistiku, cykloturistiku a lyžování. Označení Valašsko má svůj původ v jižním Rumunsku, odkud Valaši přišli a přinesli s sebou salašnickou tradici pastevectví koz a především ovcí.

Stanovy SOMV

Aktuální Stanovy Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (dále jen „SOMV") účinné od 1. 7. 2020 byly schváleny Valnou hromadou SOMV dne 4. 6. 2020.
Stanovy SOMV naleznete ke stažení ZDE.
Výpis z rejstříku svazků obcí naleznete ke stažení ZDE.

Orgány SOMV

Orgány Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (dále jen „SOMV") jsou dle Stanov SOMV Valná hromada SOMV, Rada SOMV a Revizní komise SOMV. Orgány SOMV jsou kolektivní a každý člen má jeden hlas. Jednotlivé orgány mohou k plnění svých úkolů vytvářet komise a odborné pracovní skupiny.

Valná hromada SOMV

Valná hromada SOMV je nejvyšším orgánem SOMV a skládá se ze všech členů SOMV zastoupených jejich starosty nebo místostarosty. Valná hromada má svou působnost a pravomoc stanovenou Stanovami SOMV – schvaluje závěrečný účet SOMV, výši členských a dobrovolných příspěvků členů SOMV, schvaluje vstup nových členů do SOMV, změnu Stanov SOMV, zprávy Revizní komise SOMV, dále pak volí a odvolává členy Rady SOMV a Revizní komise SOMV, rozhoduje o hospodaření s majetkem SOMV, o vyloučení člena z SOMV, o založení nebo rušení právnických osob apod.

Rada SOMV

Rada SOMV se skládá ze 7 členů volených Valnou hromadou SOMV na dobu 4 let. Rada SOMV je dle Stanov SOMV statutárním orgánem a řídí činnost SOMV, zajišťuje právní jednání jménem SOMV, vykonává zaměstnavatelská práva a povinnosti, zpracovává a schvaluje rozpočet SOMV a jeho změny, realizuje usnesení Valné hromady SOMV, vydává vnitřní organizační předpisy a směrnice atd. Rada SOMV zřizuje pro zabezpečení činnosti SOMV kancelář, v jejímž čele stojí tajemník, který zajišťuje administrativní činnost SOMV prostřednictvím zaměstnanců SOMV.

Aktuální složení Rady SOMV je následující:

  • Ing. arch. Martina Hovořáková, předsedkyně Rady SOMV,
  • Ing. Milan Daňa, místopředseda Rady SOMV,
  • Josef Daněk, člen Rady SOMV,
  • Mgr. Tomáš Gross, člen Rady SOMV,
  • Mgr. Ing. Jiří Růžička, člen Rady SOMV,
  • Lucie Strbačková, DiS., člen Rady SOMV,
  • PaedDr. Yvona Wojaczková, člen Rady SOMV.

Revizní komise SOMV

Revizní komise SOMV je kontrolním orgánem SOMV a skládá se z 3 členů volených Valnou hromadou SOMV na dobu 4 let. Revizní komise SOMV plní úkoly stanovené Stanovami SOMV, zejména pak kontrolu zákonnosti postupů a činnosti SOMV a jeho orgánů, hospodaření s majetkem a finančními prostředky SOMV, schvaluje účetní závěrku SOMV apod. 

Aktuální složení Revizní komise SOMV je následující:

  • Miroslav Brlica, člen Revizní komise SOMV,
  • Petr Nachtmann, člen Revizní komise SOMV,
  • Ing. Stanislava Špruncová, člen Revizní komise SOMV.

Hospodaření SOMV

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (dále jen „SOMV") hospodaří podle rozpočtu, který je sestavován na příslušný kalendářní rok. Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření SOMV za uplynulý kalendářní rok projedná Valná hromada SOMV do 30. června následujícího roku a přijme opatření k nápravě nedostatků.

Návrh rozpočtu SOMV, návrh střednědobého výhledu rozpočtu SOMV a návrh závěrečného účtu SOMV za uplynulý kalendářní rok musí být vhodným způsobem zveřejněny v obcích, které jsou členy SOMV, a to nejméně po dobu 15 dnů před jejich projednáváním v příslušném orgánu SOMV, aby se k němu mohli vyjádřit občané členských obcí.

Připomínky k návrhu rozpočtu SOMV, k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu SOMV a k návrhu závěrečného účtu SOMV za uplynulý rok mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jejich zveřejnění nebo ústně při jejich projednávání v příslušném orgánu SOMV.

Zveřejněné dokumenty vztahující se k hospodaření SOMV naleznete v části Povinně zveřejňované informace.

up Nahoru

Newsletter