Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko klobouk Destinační společnost Valašsko
logo Image%202@2x
Více

Aktuální výzvyMinisterstvo zemědělství – Podpora prevence před povodněmi IV (2019 - 2024)


Příjem žádostí: průběžně do 31. 12. 2023
Předmět podpory:
- Opatření s retencí (129 364)
o Nové retenční prostory
o Úpravy na existujících vodních nádržích s retenčním účinkem
o Opatření k rozlivům povodní
o Výstavba a rekonstrukce poldrů a suchých nádrží
o Atd.
- Opatření podél vodních toků (129 365)
o Zvyšování průtočné kapacity koryt a jejich stabilizace
o Výstavba ochranných hrází
o Další doprovodná opatření
Výše podpory:
- Pro 129 364 max. do 90 % stavebních nákladů
- Pro 129 365 max. do 85 % stavebních nákladů

Národní program Životní prostředí – Domovní čistírny odpadních vod (Výzva č. 12/2019)

 

Příjem žádostí: do 30. 6. 2021 nebo do vyčerpání alokace

Předmět podpory:
- vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (EO) v lokalitách, kde napojení na společnou kanalizaci a čistírnu není technicky možné, nebo by bylo finančně náročné. Příspěvek se vztahuje pouze na čistírny u budov využívaných k trvalému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a u budov ve vlastnictví obce. Soustava musí zároveň odkanalizovat minimálně 30 procent z celkového počtu obyvatel v dané části obce či města
Výše podpory:
- při kapacitě DČOV 1-5 EO: 100 tis. Kč;
- při kapacitě DČOV 6-15 EO: 170 tis. Kč;
- při kapacitě DČOV 16-50 EO: 240 tis. Kč;
přičemž maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.


MPO – EFEKT - 2G_1 – Zpracování místní energetické koncepce (Výzva č. 3/2021)


Příjem žádostí: do 30. 6. 2021
Předmět podpory:
• místní energetické koncepce obcí, kde je nutné zpracovat přehled všech zdrojů energie v příslušné lokalitě obce, a to síťových zdrojů energie a všech místních zdrojů energie a přehled všech způsobů spotřebovávané energie v příslušné lokalitě obce
• cílem je vytvoření dokumentu s místní energetickou koncepcí, ze které budou patrné možnosti energeticky optimálních řešení v příslušné lokalitě
Výše podpory: 400 000 Kč 50 % způsobilých výdajů

MPO – EFEKT - 2E – Zpracování dokumentů pro přípravu energeticky úsporného projektu řešeného metodou EPC a zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC (Výzva č. 7/2021)


Příjem žádostí: do 30. 9. 2021
Předmět podpory:
• dotace je určena na zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech a/nebo u veřejného osvětlení a doporučení, zda jsou objekty a/nebo veřejné osvětlení vhodné pro realizaci EPC projektu, tzv. analýzy vhodnosti
• dále je dotace určena na zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC
Výše podpory: 70 % způsobilých výdajů

MPO – EFEKT - 2F – Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe (Výzva č. 9/2021)


Příjem žádostí: do 16. 10. 2021
Předmět podpory:
• Dotace je určena na přípravu komplexně zpracovaného kvalitního energeticky úsporného projektu s návrhem kombinace energeticky úsporných opatření v podobě studie proveditelnosti (resp. energetického posouzení)
Výše podpory:70 % max. výše způsobilých výdajů při realizaci energeticky úsporných opatření
30 % max. výše způsobilých výdajů bez realizace energeticky úsporných opatření

Výzva č. 14/2020 Standardizovaná infrastruktura, PROGRAM č. 162 55 VÝSTAVBA STANDARDIZOVANÉ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY 2020 – 2024


Podávání žádostí: do 30. 6. 2022 v 17:00 hod.
Výše dotace:
- až do výše 70 % z celkových způsobilých výdajů
Typy podporovaných projektů a aktivit:
• Výstavba vybraných typů sportovních zařízení:
o tréninková sportovní hala určená pro halové míčové sporty
o tréninkový zimní stadión
plavecký bazén 25 m

Výzva č 12/2020 Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč, PROGRAM č. 162 52
REGIONÁLNÍ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 2020 – 2024


Podávání žádostí: do 30. 6. 2022 v 17:00 hod.
Výše dotace:
- až do výše 70 % z celkových způsobilých výdajů
Typy podporovaných projektů a aktivit:
• rozvoj sportovní infrastruktury prostřednictvím:
o technického zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí
o výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí
o pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením
o vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení

Program pro podporu průmyslových zón Smart Parks for the Future, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR


Podávání žádostí: do 31. 12. 2025
Výše dotace:
- Sídla do 25 000 obyv. – do výše 70 % způsobilých výdajů
- Sídla od 25 000 do 60 000 obyv. – do výše 60 % způsobilých výdajů
Typy podporovaných projektů a aktivit:
• Regenerace brownfieldu (včetně odstranění ekologické zátěže)
• Zkvalitnění infrastruktury průmyslové zóny (opatření pro Průmysl 4.0, ekologická opatření, dopravní opatření)
Výstavba nového podnikatelského parku nebo rozšíření stávající průmyslové zóny

Státní fond podpory investic – Revitalizace brownfieldu a vznik občanského vybavení


Podávání žádostí: do 30.04.2021 (opět na podzim 2021)
Výše dotace:
• dotace 50 % + bezúročný úvěr až do výše 40 % uznatelných nákladů
Typy podporovaných projektů a aktivit:
• Revitalizace území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití. Jedná se odstranění nebo opravu stavby, která není ke dni podání žádosti způsobilá sloužit svému původnímu účelu a je nevyužívána. Toto musí být potvrzeno soudním znalcem v oboru stavebnictví
• Revitalizací musí vzniknout občanské vybavení
• Součet zastavěné plochy území dosahuje výměry alespoň 300 m2 nebo podíl zastavěné plochy území dosahuje nejméně 20 % celkové výměry území
• Stavby nejsou způsobilé sloužit svému původnímu účelu a ke dni podání žádosti nejsou využívány

Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody (2/2018)


Podávání žádostí: do 30.06.2021
Výše dotace: 60 - 80 % (max. 3 mil. Kč)
Typy podporovaných projektů a aktivit:
- Realizace nových nebo regenerace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění/rekonstrukce nefunkčních přivaděčů pitné vody (od zdroje, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče apod.) včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu nebo vytvoření nového přístupného odběrného místa pitné vody tam, kde není vodovod
- Realizace průzkumných vrtů za účelem vyhledávání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva

Státní fond podpory investic – sociální byty


Podávání žádostí: kontinuální
Výše dotace: až do výše CZV, max. do částky určené jakou součin celkového počtu m2 podlahové plochy sociálních bytů a průměrných nákladů na výstavbu na 1 m2 užitkové plochy bytu zveřejněných ŠCÚ za poslední rok před podáním žádosti
Typy podporovaných projektů a aktivit:
- Sociální dům
- Část smíšeného domu
- Sociální byt
Výstavba, modernizace, koupě nemovitosti v obci se sociálně vyloučenou lokalitou

up Nahoru

Newsletter