CHKO Beskydy

Chráněná krajinná oblast Beskydy je největší chráněnou krajinnou oblastí v České republice. Byla vyhlášena roku 1973 a rozkládá se na území Zlínského a Moravskoslezského kraje o velikosti 1160 km2. Nejvyšším bodem území je vrcholek Lysé Hory (1323 m n. m.), nejnižší místo je v údolí Rožnovké Bečvy u Zubří (350 m n. m.). V rámci CHKO je vyhlášeno 59 maloplošných zvláště chráněných území (7 národních přírodních rezervací, 28 přírodních rezervací a 24 přírodních památek) a byly zde zřízeny také dvě ptačí oblasti – Beskydy a Horní Vsacko. Celé území Beskyd je evropsky významnou lokalitou soustavy Natura 2000. 

Důvodem vyhlášení CHKO jsou především původní pralesovité porosty s výskytem vzácných živočichů a rostlin, pestrá mozaka lučních a pastvinných společenstev i unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy, kterých je zde v současnosti zaregistrováno 28. Lesnatost území je 71 %. Přirozenou vegetaci Beskyd tvoří převážně listnaté a smíšené lesy, v menší míře lesy jehličnaté. Ve středních a  vyšších polohách jsou bučiny, často s příměsí javoru klenu a jedle bělokoré, v podrostu s kyčelnicí devítilistou a cibulkonosnou, ostřicí lesní, samorostlíkem klasnatým. V horských polohách jsou vyvinuty smrkové bučiny s bukem lesním a smrkem ztepilým, v podrostu s třtinou chloupkatou, borůvkou černou, plavuní pučivou. V nejvyšších polohách centrální části jsou zachovány klimaxové smrčiny. V takto přirozených porostech nacházejí vhodné místo k životu i vzácné druhy živočichů. Na jediném místě v České republice zde žijí v jednom území společně např. medvěd, vlk a rys.

Beskydská krajina je dosud mimořádně významná díky své estetické hodnotě, která vznikla historickým soužitím člověka s horami. Důkazem jsou četné památky lidové architektury, které jsou přirozenou součástí místní krajiny.